Valtioneuvoston asetus TEM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263
Asia

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n 1 momenttia muutettaisiin väliaikaisesti siten, starttirahaa voitaisiin maksaa myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjän työskentely yrityksessä estyy koronavirusepidemian takia. Väliaikaisella muutoksella turvattaisiin starttirahayrittäjien toimeentuloa koronavirusepidemian aikana. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja olemaan voimassa 30 päivään kesäkuuta 2020. Asetusta sovellettaisiin starttirahaan, joka maksetaan aikaisintaan16 päivältä maaliskuuta 2020 ja viimeistään 30 päivältä kesäkuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Asetusmuutoksella ei ole suoria taloudellisia vaikutuksia julkisiin menoihin. Välillisesti muutoksen arvioidaan lisäävän starttirahaan käytetyn määrärahan määrää. Jotta starttirahalla yritystoimintaa käynnistävä yrittäjä saisi normaalioloja vastaavan määrän starttirahakuukausia toimintansa käynnistämistä varten, tulisi starttirahajaksoja pidentää siltä osin kuin starttirahaa maksetaan koronavirusepidemian aikaisen työn keskeytymisen ajalta. Mikäli starttirahaa ei maksettaisi epidemian ajalta, yrittäjät voisivat hakea työmarkkinatukea. Tämä lisäisi yrittäjän ja hallinnon työmäärää. Poikkeusolojen ajalta maksettava työmarkkinatuki vastaa määrältään suurin piirtein starttirahaa. Mikäli starttirahaa jatkettaisiin pidemmällä ajalla kuin työ yrityksessä on ollut keskeytyneenä koronavirustilanteen vuoksi, julkiset menot lisääntyisivät.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen