Sopimuksen hyväksyminen VM/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Sari Ojanen, Neuvottelujohtaja p.+35 8295530109
Asia
Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 8.4.2020 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska tehdyistä sopimuksista aiheutuu lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, ne on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi siltä osin kuin ne ovat virkaehtosopimuksia. Valtiovarainministeriö alistaa sopimukset ilman valtioneuvoston päätöstä siltä osin kuin ne ovat työehtosopimuksia. Nyt tehdyistä sopimuksista lisämenoja aiheuttavat valtion sopimus sopimuskaudelle 2020 - 2022 ja työaikasopimus, joten ne on alistettava sanotuin tavoin.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy tehdyt valtion virkaehtosopimukset ja päättää alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ratkaisun kokonaiskustannusvaikutus on noin 138,6 miljoonaa euroa, josta virkamiesten osuus on 125,6 miljoonaa euroa ja työntekijöiden osuus 13 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen