Hallituksen esitys OM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 53/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä väliaikaisesti COVID-19 -epidemiaan liittyvän poikkeustilan vuoksi. Poikkeustilan seurauksena on todennäköistä, että useat kuluttajat joutuvat entistäkin enemmän turvautumaan luottorahoitukseen. Esityksen tarkoituksena on heidän asemansa helpottamiseksi ja velkaongelmien vähentämiseksi varmistaa, että luotolle perittävä korko on maltillinen. Ehdotuksen mukaan muille kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluville luotoille paitsi luottokorttiluotoille ja muille hyödykesidonnaisille luotoille asetettaisiin tilapäinen 10 prosentin korkokatto. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kuluttajaluottojen suoramarkkinoinnin sekä luotonvälittäjien omia palveluja koskevan suoramarkkinoinnin tilapäistä kieltämistä. Tältä osin tarkoituksena on estää se, että markkinointia kohdistettaisiin päällekäyvin keinoin suoraan äkillisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleviin kuluttajiin. Tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin sekä lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin että tietyn siirtymäajan jälkeen myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin siltä osin kuin kyse on lain soveltamisaikana tehtävistä luoton nostoista. Laki on tarkoitettu olemaan voimassa 1.5.2020—31.12.2020. Ennen lain voimaantuloa tehtyihin jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin liittyvään luoton käyttöön tilapäistä korkokattoa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.7.2020 lukien.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Kuluttajien kannalta uudistuksen arvioidaan vaikuttavan siten, että osalla kuluttajista olisi mahdollisuus saada luottoa tilapäisesti normaalia alemmalla korolla, ja siten mahdollisuudet suoriutua velan takaisinmaksusta olisivat paremmat. Suoramarkkinointikiellon arvioidaan vähentävän harkitsematonta luotonottoa. Luotonantajien kannalta merkittävimpiä vaikutuksia olisi ehdotetulla tilapäisellä korkokatolla siltä osin kuin sääntelyn ehdotetaan koskevan tietyn siirtymäajan jälkeen myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä luottosopimuksia, sillä ennen 1.9.2019 tehdyissä luottosopimuksissa korkotaso voi olla edelleen merkittävästi nykyistä 20 prosentin enimmäiskorkoa korkeampi. Säännöksen oletetaan vaikuttavan näihin luottoihin luotonantajasta ja kuluttajasta riippuen joko niin, että luottoa saa nostaa edullisemmalla hinnalla väliaikaisen lain ollessa voimassa, tai niin, että luotonantajat saattaisivat irtisanoa kuluttajansuojalain sääntelyä noudattaen luottokannan, jota ne eivät halua jatkaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen