Hallituksen esitys TEM/2020/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 58/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295047257
Asia

Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) ja työttömyysturvalain (1290/2002) väliaikaista muuttamista. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettu työnhakijan ensimmäinen haastattelu järjestettäisiin vain silloin, kun työ- ja elinkeinotoimisto pitää haastattelun järjestämistä tarkoituksenmukaisena. Työ- ja elinkeinotoimiston tulisi pyrkiä järjestämään myöhemmät määräaikaishaastattelut kolmen kuukauden välein. Nykyisin määräaikaishaastattelujen järjestämiseen kolmen kuukauden välein ei liity työ- ja elinkeinotoimiston harkintaa. Henkilön työnhaun voimassaolo ei päättyisi sen vuoksi, että hän ei ole vastannut työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi. Starttirahan enimmäiskesto pidennettäisiin 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Työnhakijat eivät menettäisi oikeuttaan työttömyysetuuteen työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnin takia. Työnhakijalla olisi oikeus keskeyttää työllistymistä tukeva palvelu työttömyysetuutta menettämättä COVID-19 –pandemiasta johtuvasta perustellusta syystä. Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Muutokset ovat osa COVID-19-pandemian vaikutusten torjumista ja niillä tuettaisiin yritystoiminnan aloittamista sekä työ- ja elinkeinotoimistojen tarkoituksenmukaista toimintaa. Lisäksi turvattaisiin työttömien työnhakijoiden oikeutta työttömyysetuuteen. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 III lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Työnhakijan haastatteluja ja työnhaun voimassaoloa koskevat muutokset olisivat voimassa 30.6.2020 asti, työttömyysturvaseuraamuksia koskevat muutokset voimassa 31.7.2020 asti ja työnhakijan lyhytkestoisia opintoja koskeva muutos 31.12.2020 asti. Starttirahan enimmäiskestoa koskeva muutos olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksen arvioidaan lisäävän starttirahaan käytetyn määrärahan määrää enintään 10 miljoonalla eurolla. Koska pidennetty starttirahajakso on tarkoitettu myönnettäväksi niille starttirahan saajille, joiden yritystoimintaan koronavirusepidemia vaikuttaa haitallisesti, määrärahan tosiasiallinen käyttö jää todennäköisesti edellä mainittua pienemmäksi. Starttiraha rahoitetaan momenteilta 33.20.50 Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha) ja 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2v). Vuoden 2020 valtion kolmanteen lisätalousarvioesitykseen on tarkoitus ehdottaa lisättäväksi 1,8 miljoonaa euroa momentille 33.20.50 ja 2,7 miljoonaa euroa momentille 33.20.52 muutoksen myötä tehtävien lisäjaksojen rahoittamiseen. Työllisyysmäärärahoihin ei ehdoteta lisäystä, koska muutos voidaan rahoittaa olemassa olevia määrärahoja kohdentamalla. Muilla esitetyillä muutoksilla ei arvioida olevan muita kuin vähäisiä työttömyysturvamenoja lisääviä vaikutuksia. Muutokset lisäävät jonkin verran hallinnoista työtä työ- ja elinkeinotoimistoissa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa. Työmäärän lisäyksen ei arvioida olevan merkittävä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen