Hallituksen esitys TEM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 64/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Asia

Hallituksen esitys sisältää ensimmäisen osan niistä muutoksista, joita EU:n puhtaan energian paketin lainsäädännöstä aiheutuu kansalliseen energiamarkkinalainsäädäntöömme. Energiavirasto nimettäisiin riskeihin varautumista koskevassa asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Sähkön sisämarkkinoita koskevaan asetukseen perustuvia seuraamuksia rajattaisiin siten, että asetuksen velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä olisi mahdollista määrätä seuraamukseksi seuraamusmaksu vain määrätyissä verkkosääntöjen ja suuntaviivojen rikkomiseen liittyvissä tapauksissa. Sähkön sisämarkkinoita koskevan direktiivin nojalla annettuihin komission asetuksiin perustuvat seuraamukset kumottaisiin.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Sähköalan riskeihin varautumista koskevan asetuksen tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tehtävien arvioidaan lisäävän Energiaviraston henkilöstön tarvetta vähintään yhdellä henkilötyövuodella jo vuoden 2020 aikana. Ehdotuksen vuotuinen kustannusvaikutus olisi 80 000 euroa. Esityksellä ei arvioida olevan suoria taloudellisia tai muita vaikutuksia sähköalan yrityksiin tai yrityksiin ja kotitalouksiin sähkönkäyttäjinä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.