Valtioneuvoston asetus MMM/2020/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttaminen siten, että kasvihuonetuotannolle maksettavaa tukea laskettaisiin 0,2 eurolla lyhyen kasvukauden osalta ja 0,3 eurolla pitkän kasvukauden osalta neliömetriltä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 11.5.2020

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset: Ehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia verrattuna valtioneuvoston asetuksella 8/2020 päätettyyn määrärahan käyttöön. Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2020 osoitettu varat yhteensä 323,0 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.