Hallituksen esitys OM/2020/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 102/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Tanja Innanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150338
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta. Laki sisältää asetuksen edellyttämän täydentävän kansallisen lainsäädännön. Asetus sisältää säännökset Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisessa tunnustamisessa. Esityksessä ehdotetaan myös asetuksesta johtuvia muutoksia rikoslakiin, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annettuun lakiin, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annettuun lakiin, pakkokeinolakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin. Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 19 päivänä joulukuuta 2020, kun asetuksen soveltaminen alkaa, tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)
Vaikutukset
Asetuksella korvataan voimassa olevat puitepäätökset vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin niiden jäsenvaltioiden osalta, joita asetus sitoo. Asetus jossain määrin laajentaa nykyisestä jäsenvaltioiden velvoitteita panna täytäntöön toisissa jäsenvaltioissa annettuja jäädyttämis- ja menettämisseuraamuspäätöksiä sekä tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Asetuksella ja siitä aiheutuvilla muutoksilla parannetaan mahdollisuuksia puuttua rikoshyötyyn rajat ylittävässä yhteistyössä ja saada rikollisella toiminnalla hankittuja varoja tuomituksi valtiolle nykyistä tehokkaammin. Asetus ja siitä aiheutuvat muutokset tulevat todennäköisesti lisäämään rajat ylittävää yhteistyötä ja tästä johtuen jossakin määrin lisäämään myös toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöstä johtuvia kustannuksia. Asetuksesta aiheutuvien uusien tehtävien arvioidaan lähinnä kohdentuvan Oikeusrekisterikeskukselle ja aiheutuvan tämän hetken arvion mukaan todennäköisimmin erityisesti asetuksen 30 artiklan mukaisesta asianomistajia koskeviin omaisuuden palauttamista tai vahingonkorvausta koskeviin päätöksiin liittyvästä uudesta yhteistyöstä. Esityksen mukaisista muutoksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Tarvittavista lisäresursseista päätetään talousarviopäätöksin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen