Hallituksen kertomus YM/2020/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2020

ED 2/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Magnus Cederlöf, Ympäristöneuvos p.+35 8295250060
Asia
Kyseessä on ilmastolain (609/2015) 14 §:n 1, 2 ja 3 momentin mukainen valtioneuvoston ilmastovuosikertomus eduskunnalle. Kyseessä on järjestyksessä toinen ilmastovuosikertomus, ensimmäinen annettiin 19.6.2019. Ilmastovuosikertomus sisältää tiedot kasvihuonekaasujen päästökehityksestä kokonaisuudessaan eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnössä (1/2020 vp) esittämän kannanoton mukaisesti. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti taakanjakosektorin (päästökaupan ulkopuoliset sektorit) päästökehitystä vuoteen 2019 asti sekä päästöskenaarioita vuoteen 2020 ja 2030 asti. Lisäksi kertomuksessa esitetään arvio päästökehityksestä vuoteen 2035 asti sekä arvio toimien riittävyydestä suhteessa hiilineutraaliustavoitteeseen. Lisäksi ilmastovuosikertomus sisältää ilmastolain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettujen politiikkatoimien toteutumista koskevat tiedot ja arvion ilmastolain 8 §:ssä tarkoitettuun sopeutumissuunnitelmaan sisältyvien sopeutumistoimien riittävyydestä ja tehokkuudesta. Vuosikertomuksen valmistelun yhteydessä tehty analyysi osoittaa, että jaksolle 2013–2020 asetettu taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoite todennäköisesti saavutetaan. Myös jakson 2021−2030 päästövähennystoimet on suunniteltu siten, että ne riittävät velvoitteen täyttämiseen. Sen sijaan vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää vielä merkittävästi lisätoimia. Sektorikohtainen tarkastelu osoittaa, että yksittäisten sektoreiden päästökehityksessä on huomattavaa vaihtelua. Taakanjakosektorin kokonaispäästöjen kannalta liikennesektorin päästökehitys on ratkaisevaa, vaikka päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla sektoreilla.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksen vuodelta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen