Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/46

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 42/2020 vp; EV 56/2020 vp)

HE 42/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2018 tehdyt muutokset, vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi ja määrää lait, lukuun ottamatta merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista annettavaa lakia, tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.