Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/45

« Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2019 vp; EV 87/2020 vp)

HE 18/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tuuli Tuunanen, p. 029 5488658

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa
 2. Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
 3. Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
 5. Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
 7. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om främjande av integration
 9. Laki kansalaisuuslain 48 §:n kumoamisesta
 10. Lag om upphävande av 48 § i medborgarskapslagen
 11. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av utlänningslagen
 13. Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om Migrationsverket
 15. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
 17. Laki turvallisuusselvityslain 25 ja 37 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 25 och 37 § i säkerhetsutredningslagen
 19. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
 21. Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
 23. Laki henkilökorttilain 13 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 13 § i lagen om identitetskort
 25. Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 7 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
 27. Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 37 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
 29. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
 31. Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 10 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 33. Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 21 § i lagen om nationella studie- och examensregister
 35. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.