Hallituksen esitys STM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 212/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Joni Komulainen, p. +358 295 163 453

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä tarvittavat muutokset muihin lakeihin. Lailla kumottaisiin voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lakiin ehdotettavat muutokset luovat edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa. Lakiehdotus sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tarpeelliset tiedonhallintaa koskevat säännökset.Terveydenhuollossa olevasta laajasta suostumuksesta luovuttaisiin. Asiakkaalla olisi mahdollisuus kieltää tietojensa luovutus sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä. Palvelunantaja määrittelisi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölle käyttöoikeuden asiakas- ja potilastietoihin. Esityksessä ehdotetaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sisällön laajentamista siten, että asiakas itse voisi tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja kansalaisen omatietovarantoon. Hyvinvointitiedot olisivat ammattihenkilön käytettävissä ja hyödynnettävissä asiakkaan suostumuksen perusteella tietoturvallisesti. Sähköisestä lääkemääräyksestä annettuun lakiin esitetään reseptiarkistosta luopumista. Jatkossa olisi vain reseptikeskus, minne tiedot tallennettaisiin ja missä niitä säilytettäisiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

Esitys loisi edellytykset sille, että sosiaalihuollon palvelunantajat tallentaisivat asiakastyössä valmistuneet asiakasasiakirjat valtakunnalliseen asiakastiedon arkistoon. Valtakunnallinen asiakastiedon arkisto toimisi sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiakastietovarantona. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut mahdollistaisivat asiakkaan hoidon, hoivan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun perustumisen ajantasaiseen ja kattavaan asiakas- ja potilastietoon. Kustannushyötyjä on arvioitu saavutettavan erityisesti asiakastiedon hakemisen ja jakamisen tehostumisella. Ehdotuksella on välittömiä taloudellisia vaikutuksia sekä valtiontalouteen että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille ja apteekeille. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotuksen toimeenpanon edellyttämä määrärahan lisäys vuodelle 2021 on huomioitu hallituksen talousarvioehdotuksessa 2021. Seuraavien vuosien määrärahatarpeet käsitellään JTS 2022-2025 yhteydessä. Valtakunnallisen palvelun kehittämisen kustannusten lisäksi kustannuksia aiheutuisi sosiaalihuollon organisaatioille valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittymisestä aiheutuvien asiakastietojärjestelmien muutoksista. Alkuvaiheessa uusien palveluiden kehittäminen vaatisi investointeja ja myöhemmin palveluiden kehittämisestä saavutetut hyödyt alkaisivat toteutua.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.