Valtioneuvoston päätös VNK/2020/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallinen toimeenpano valtioneuvostossa

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 (ns. esteettömyysdirektiivi) on annettu 17.4.2019. Direktiivin kansallisen toimeenpanon määräaika päättyy 28.6.2022. Esteettömyysdirektiivin päätavoitteena on vammaisten ja muiden toimintarajoitteisten henkilöiden täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja itsenäisen elämän helpottuminen YK:n vammaisyleissopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Direktiivillä edistetään esteettömien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta ja liikkuvuutta yhdenmukaistamalla niitä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioissa. Direktiivillä helpotetaan jäsenmaiden YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanoa ja sopimuksen velvoitteiden toteuttamista säätämällä yhteisistä säännöistä. Esteettömyysdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja palveluiden kansallinen sääntely jakautuu usean ministeriön kesken. Direktiivi liittyy sosiaali ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja ympäristöministeriön toimialoihin ja tehtäviin. Direktiivin poikkihallinnollisuudesta ja laaja-alaisuudesta johtuen direktiivin toimeenpanoa ei valmistella vain yhdessä ministeriössä ja toimeenpanon valmistelu on määrättävä jaettavaksi usean ministeriön kesken. Toimeenpanon varmistamiseksi määritellään kuitenkin yksi ministeriö, joka keskitetysti vastaa toimeenpanon kokonaiskoordinaatiosta ja siihen liittyvistä toimista, esimerkiksi yksittäisten kysymysten yhteensovittamisesta ja yhteistyön järjestämisestä ministeriöiden kesken, sen lisäksi että huolehtii oman hallinnonalansa toimenpiteistä. Ottaen huomioon esteettömyysdirektiivin tavoite, tarkoitus ja soveltamisala sekä se, että sosiaali- ja terveysministeriö on toiminut vastuuministeriönä direktiivin neuvotteluvaiheessa ja että sittemmin ei ole tullut esiin seikkaa, jonka vuoksi direktiiviä koskeva päävastuu olisi siirrettävä toiselle ministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriö on katsottava edellä tarkoitetuksi kokonaiskoordinaation vastuuministeriöksi. Lisäksi valmisteluun tulee osallistua ainakin edellä mainitut muut ministeriöt.

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa, että tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen toimeenpanon kokonaiskoordinaatio kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi ja määrää liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja ympäristöministeriön osallistumaan direktiivin toimeenpanon valmisteluun

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.