Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2020/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.9.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta

U 48/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija Emma Särkkä, p. 029 5342143

Asia

Komissio on antanut ehdotuksen L-luokan ajoneuvoja (mm. mopot, moottoripyörät, mönkijät, mopoautot) koskevaksi covid-19-poikkeussääntelyksi. Moottoripyörien myynti on kärsinyt EU-alueella pahasti covid-19-pandemian vuoksi ja vuonna 2020 varastoon on jäämässä poikkeuksellisen suuri määrä myymättömiä Euro 4 –päästötason ajoneuvoja. Näitä varastoihin jääviä ajoneuvoja saa EU-lainsäädännön mukaan myydä ensi vuonna vain rajallisten kiintiöiden puitteissa, koska 1.1.2021 on tulossa voimaan uusi Euro 5 –päästötaso, jonka vaatimuksia varastoihin jäävät Euro 4 -päästötason ajoneuvot eivät täytä. Kiintiöt ovat kuitenkin suuruudeltaan poikkeustilanteen näkökulmasta riittämättömiä, joten komissio ehdottaa asetuksen (EU) 168/2013 muuttamista siten, että varastoon jääneitä Euro 4 -päästötason L-luokan ajoneuvoja voitaisiin myydä normaaleja kiintiöitä suurempia määriä vuonna 2021.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Ehdotuksella olisi myönteisiä taloudellisia vaikutuksia ajoneuvoalalle EU-alueella. Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia, koska poikkeussääntelyn soveltamisala olisi rajallinen eikä Euro 5 –päästötason voimaantuloa ei siirrettäisi, vaan Euro 5 –päästötaso tulisi pakolliseksi uusille L-luokan ajoneuvoille 1.1.2021. Ehdotuksella ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.