Valtioneuvoston asetus MMM/2020/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia

Voimassa olevalla asetuksella toimeenpannaan kalatalouden yrityksille kohdennettu tukijärjestelmä covid-19-epidemian aiheuttamien taloudellisten haittavaikutusten hillitsemiseksi. Tavoitteena on ehkäistä negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat sopeutua tilanteeseen ja jatkaa toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. Se turvaa osaltaan ruokajärjestelmän toimivuutta ja omavaraisuutta. Asetuksen muutoksella yhdenmukaistettaisiin kalatalouden yrityksille kohdennettu tukijärjestelmä vastaamaan eduskunnan hyväksymää yleistä kustannustukea. Tähän tarkoitukseen on valtion talousarvion 2020 momentille 30.40.62 Elinkeinokalatalouden edistäminen otettu II lisätalousarviossa 10 000 000 euron määräraha. Voimassa oleva tukijärjestelmä hyväksyttiin toukokuun 11. päivänä 2020 ja on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Ehdotetun muutoksen on arvioitu parantavan kalatalousalan yritysten mahdollisuuksia selvitä covid-19-epidemian aiheuttaman markkina- ja tuotantohäiriön haitallisista vaikutuksista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen