Hallituksen esitys STM/2020/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

HE 138/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työttömyyskassalain muuttamisesta, työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta sekä laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työttömyyskassalakiin esitetään lisättäväksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan sisältyvät edellytykset työttömyyskassan tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärästä. Finanssivalvonnan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä vastaava säännös työttömyyskassan talouden tervehdyttämissuunnitelmasta lisättäisiin työttömyyskassalakiin. Työttömyyskassalakiin ja lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta lisättäisiin väliaikaisesti voimassa olevat säännökset työttömyyskassoille suunnatun lisärahoituksen jakamisen perusteista ja toimeenpanosta. Muutokset liittyvät vuoden 2020 II lisätalousarviossa päätettyyn, työttömyyskassojen kasvaneisiin hallintokuluihin kohdennettavaan 20 miljoonan euron määrärahaan ja vuoden 2020 IV lisätalousarviossa päätettyyn 40 miljoonan euron arviomäärärahaan, jolla korvataan ennakoimatonta kasvua palkansaajia vakuuttavien työttömyyskassojen omalla vastuulla olevassa ansio-osan rahoitusvastuussa. Lisäksi hallitus esittää vuoden 2020 VII lisätalousarviossa erillistä palkansaajakassojen rahoitusvastuuseen osallistumista vastaavaa rahoitusosuutta yrittäjäkassalle. Tarkoitukseen varataan 2,2 miljoonaa euroa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Työttömyyskassoille suunnattua lisärahoitusta koskevat säännökset olisivat voimassa 31.12.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Momentti 33.20.50 Ehdotuksen arvioidaan lisäävän pysyvän lainsäädännön mukaiseen menoon verrattuna vuonna 2020 työttömyysturvamenoa yhteensä 62,2 milj. euroa. Vaikutus jakaantuu seuraavasti: Valtion rahoittama työttömyysturvameno kasvaisi vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa päätetyllä tavalla 20 milj. eurolla työttömyyskassojen kasvaneiden hallintokulujen korvaamisen johdosta. Valtion rahoittama työttömyysturvameno kasvaisi vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa päätetyllä tavalla 40 milj. eurolla palkansaajia vakuuttavien työttömyyskassojen kasvaneeseen etuusmenoon kohdistuvan omarahoitusosuuden keventämisen johdosta. Valtion rahoittama työttömyysturvameno kasvaisi 2,2 milj. eurolla vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarvioesityksessä esitettävällä tavalla yrittäjiä vakuuttavan työttömyyskassan kasvaneeseen etuusmenoon kohdistuvan omarahoitusosuuden keventämisen johdosta. Esitys vähentäisi täysimääräisesti työttömyyskassojen omalla vastuulla olevaa etuusmenoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen