Hallituksen esitys LVM/2020/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

HE 186/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eleonoora Eilittä, Neuvotteleva virkamies p.029 5342089
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että laissa säädettäisiin uudet edellytykset kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen myöntämisestä. Valtio maksaisi kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatukea vuosina 2020-2022. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 7. lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetulla lailla pyritään saavuttamaan päästövähennyksiä liikennesektorilla. Tavoitteena on edistää kaasun käyttöä raskaassa liikenteessä sekä kaasuntankkausinfrastruktuurin laajentumista lisäämällä kysyntää. Hankintatukea myönnettäisiin luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka ostaa tai pitkäaikaisvuokraa uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton. Tukea myönnettäisiin 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa varten ja 12 000 euroa nesteytettyä kaasua käyttövoimana käyttävän kuorma-auton hankintaa varten. Tuen saamisen edellytykseksi ehdotetaan ajoneuvon rekisteröimistä Suomeen sekä sen rekisterissäpitoa yhden vuoden ajan tuen myöntämisen jälkeen. Tukea saisi enintään viiden ajoneuvon hankintaa varten hakijaa kohden. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi jo päättyneen romutuspalkkion ehdot. Tukea varten siirretään työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta 1 milj. euroa liikenne- ja viestintäministeriön pääluokkaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen