Hallituksen kirjelmä LVM/2020/118

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 137/2020 vp) peruuttamisesta

ED 3/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, p. 029 5342367

Asia

Hallitus peruuttaa eduskunnalle 1 päivänä lokakuuta 2020 annetun hallituksen esityksen laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 137/2020). Hallituksen esitystä aloitettiin käsitellä eduskunnan valiokunnissa. Perustuslakivaliokunta antoi 15.10.2020 lausuntonsa (PeVL 32/2020 vp) esityksestä ja totesi, että esityksen lakiehdotuksia ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Muuttuneen covid-19-tautitilanteen, perustuslakivaliokunnan lausunnon ja valmisteilla olevan valtioneuvoston uuden rajaliikennettä koskevan periaatepäätöksen johdosta hallituksen esitystä pitäisi muuttaa huomattavasti. Sen vuoksi esitetään, että esitys peruutetaan ja eduskunnalle annetaan asiasta uusi hallituksen esitys.

Esitys

Valtioneuvosto peruuttaa hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 137/2020 vp) Aikaisemmat vaiheet: VN 1.10.2020 Hyväksytty

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.