Määrärahan jako TEM/2020/143

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen myöntämisvaltuuksien sekä pk-yritysten kehittämisavustuksiin käytettävissä olevan kansallisen myöntämisvaltuuden jako vuonna 2020

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Päivi Poikola, p. +35 8295047278

Asia

Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2020 IV lisätalousarviossa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) uudelleen budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) myöntämisvaltuutta yhteensä 62 370 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2020 rakennerahastovaltuudet välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille koronaelvytyksen toimenpiteisiin. Valtakunnallisten teemojen ESR:n myöntämisvaltuudet jaettaisiin rakennerahasto-ELY-keskuksille koronaelvytyksen toimenpiteisiin. Teknisen tuen myöntämisvaltuudet jaettaisiin työ- ja elinkeinoministeriölle. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (EAY) valtuuksia jaettaisiin Pohjanmaan liitolle 229 000 euroa. Lisäksi päätöksellä jaettaisiin vuoden 2020 IV lisätalousarviossa momentille 32.30.42 lisätty 25 000 000 euron myöntämisvaltuus toimivaltaisille Hämeen ja Keski-Suomen ELY-keskuksille käytettäväksi pk-yritysten kilpailukykyä ja kasvua tukeviin investointeihin sekä toiminnan kehittämiseen myönnettäviin avustuksiin osana koronaelpymisen toimenpiteitä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin rakennerahastohankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2014 –tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastoja koskeviin myöntämisvaltuuksiin ohjelmakauden täysimääräisen toteutuksen varmistamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto päättää EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2020 välittävien toimielimien käytettäväksi Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimeenpanoon sekä pk-yritysten kehittämisavustuksiin vuonna 2020 käytettävissä olevan kansallisen myöntämisvaltuuden jaosta toimivaltaisille ELY-keskuksille ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään rakennerahastovaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin rakennerahastovaltuuksiin (RV)

Vaikutukset

Rakennerahastoja koskevilla myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 23.1.2014 ja EU-komission 11.12.2014 hyväksymän Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa. Vuoden 2020 IV lisätalousarviossa uudelleen budjetoidut rahoitusosuudet suunnataan erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin ja toimintalinjoihin, joilla varmistetaan ohjelmien täysimääräinen toteutus. Rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on 1 170 uuden yrityksen ja 12 310 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2021, 2022 ja 2023 talousarvioihin. Momentin 32.30.42 osalta kuluvan vuoden talousarviossa kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2021 ja 2022 talousarvioihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.