Hallituksen esitys TEM/2020/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

HE 187/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön uudelleenlaaditun uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lupamenettelyiden organisointia ja kestoa koskeva sääntely. Esityksen tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta. Laissa säädettäisiin sähköisestä asioinnista ja neuvonnasta uusiutuvan energian tuotantotaitosten lupamenettelyissä ja eräissä muissa hallinnollisissa menettelyissä sekä voimalaitosten lupamenettelyissä ja muissa hallinnollisissa hyväksymismenettelyissä sovellettavista määräajoista. Ehdotetussa laissa lisäksi nimettäisiin kansalliseksi yhteyspisteviranomaiseksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka huolehtisi muun muassa hankekehittäjien keskitetystä neuvonnasta, määräaikojen seurannasta ja menettelykäsikirjan laatimisen koordinoinnista ja ylläpidosta. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 30.6.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esitetyllä keskitetyllä neuvonnalla ja sähköisellä asioinnilla arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia uusiutuvan energian hankkeiden suunnittelu- ja valmistelukäytäntöihin. Esityksen mukainen määräaikasääntely voi osaltaan nopeuttaa voimalaitoshankkeiden lupamenettelyitä ja muita hallinnollisia hyväksymismenettelyitä, mutta direktiivin mukainen sääntelyn soveltamisalan rajaus voimalaitoshankkeisiin saattaa johtaa muiden tuotantolaitoshankkeiden osalta menettelyiden keston pidentymiseen ja siten myös hankkeiden viivästymisiin. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Esityksellä ei ole merkittäviä suoranaisia ympäristövaikutuksia, koska lupien myöntämisen edellytyksiä ei muuteta eikä siten myöskään esimerkiksi ympäristönsuojelun tasoon ole tulossa muutoksia. Myönteisiä ympäristövaikutuksia voi syntyä, jos lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden mahdollisen nopeutumisen myötä uusiutuvaa energiaa tuottavat laitokset aloittavat tuotannon nopeammassa aikataulussa ja fossiilisten energialähteiden korvaaminen aikaistuu. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET: Uuden sääntelyn toimeenpano edellyttää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen henkilöresurssien lisäämistä ja sähköisen palvelukerroksen kehittämistä. Vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyy 240 000 euron määrärahan lisäys Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimintamenoihin uusiutuvan energian direktiivin (RED II) toimeenpanoon liittyen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.