Valtioneuvoston asetus LVM/2020/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamisesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Monika Mutanen, p. 029 5342125

Asia

Ajokorteista annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotettavilla muutoksilla pantaisiin täytäntöön komission direktiivi (EU) 2020/612 ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta. Asetuksen muutokset koskisivat poikkeuksia ajokorttilain 7 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädettyyn rajoitukseen vain automaattivaihteisen ajoneuvon kuljettamisesta ja A2-luokan tutkintoajoneuvon vaatimuksia. Lisäksi asetukseen tehtäisiin yksi lakitekninen korjaus.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.