Määrärahan jako TEM/2020/144

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Hanna-Maria Urjankangas, p. +35 8295063739

Asia

Päätöksellä jaettaisiin valtion vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2020 IV lisätalousarvion momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) määrärahaa yhteensä 27 650 000 euroa maakuntien liitoille, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisena aluekehittämisviranomaisena, sekä 400 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriölle. Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion 26 000 000 euron määrärahasta 17 000 000 euroa jaettaisiin maakuntien liitoille koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen kokoamiseksi laadittujen alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon, 4 000 000 euroa alueiden matkailuelinkeinon elpymistä tukevan hankekokonaisuuden rahoitukseen ja 5 000 000 euroa pohjoisen matkailua ylläpitävien investointien rahoittamiseen. Vuoden 2020 talousarvion 2 050 000 euron määrärahasta 1 650 000 euroa kohdentuisi Keski-Suomeen Jämsän Kaipolan äkilliseen rakennemuutostilanteeseen kytkeytyviin hankkeisiin sekä 400 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriölle alue- ja kaupunkikehittämistä tukeviin, valtakunnallista päätöksentekoa edellyttäviin toimenpiteisiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahan alueellisesta jaosta alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon, alueiden matkailuelinkeinon elpymiseen, pohjoisen matkailua ylläpitäviin investointeihin, Jämsän Kaipolan äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon sekä alue- ja kaupunkikehittämistä tukeviin valtakunnallisiin toimiin (RV)

Vaikutukset

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen –määrärahalla tuetaan koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämistä sekä uuden kasvun luomista aluelähtöisiin suunnitelmiin perustuen. Lisäksi määrärahalla tuetaan alueiden matkailuelinkeinon elpymistä koronakriisistä, pohjoisen matkailua ylläpitäviä investointeja sekä Jämsän Kaipolan äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.