Hallituksen esitys STM/2020/186

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

HE 188/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 029 5163593

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettua lakia lisäämällä siihen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tiedonsaantioikeutta koskevan 31 a §:n. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Esitys mahdollistaa sen, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö pysyisi paremmin turvaamaan opiskelijoille yhdenvertaisesti opiskeluterveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden. Lisäksi sääntelyllä pyritään edistämään ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattua tiedottamista oikeudesta osallistua terveystarkastukseen. Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion tai kuntien talouteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.