Hallituksen esitys VM/2020/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

HE 172/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Upi Talsi, p. +35 8295530868

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tullilakia. Muutoksella täydennettäisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista (EU) N:o 2019/880. Lähtökohtana EU-sääntelylle on toiminut terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskeva toimintasuunnitelma. Ehdotetun lain nojalla Tulli voisi määrätä seuraamusmaksun, jos laittomasti vietyjä kulttuuriesineitä siirretään Suomeen ja samalla EU:n tullialueelle. EU-asetuksen yleisenä periaatteena on, että vientimaan lainsäädäntö määrittää laittomaksi katsottavan kulttuuriesineen kaupan. Laittomasti kolmannesta maasta vietyä asetuksessa tarkoitettua kulttuuriesinettä ei saa asetuksen mukaan siirtää EU:n tullialueelle. Hallituksen esityksen valmistelussa on katsottu, että jos tullialueelle siirretty tavara on tullioikeudellisesti tuotu maahan, täyttyisi rikoslain 46 luvun 4 §:ssä säädetyn salakuljetuksen tunnusmerkistö. Tullialueelle siirtämiskieltoa voi kuitenkin rikkoa, vaikka tavaraa ei edes yritettäisi tuoda maahan, eikä salakuljetuksen tunnusmerkistö täyty. Tällaisia tapauksia ovat tavaran asettaminen kauttakuljetusmenettelyyn tai väliaikaisen varastoinnin menettelyyn. Näitä tapauksia varten EU-säädöstä ehdotetaan täydennettäväksi säätämällä tullilakiin hallinnollinen sanktio asetuksessa säädetyn kulttuuriesineen EU:n tullialueelle siirtämistä koskevan kiellon rikkomisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tullilain muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä täydennettäisiin EU-asetusta, jonka tavoitteena on kulttuuriesineiden laittoman kaupan torjuminen. EU:n jäsenvaltioiden olisi vahvistettava vaikutukseltaan tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.