Hallituksen esitys VM/2020/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

HE 171/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Antti Makkonen, p. +35 8295530013

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta annettua lakia, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annettua lakia sekä eräitä näihin liittyviä lakeja luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin voimaansaattamiseksi. Esityksen tavoitteena on muun muassa parantaa pankkien häiriönsietokykyä joustavoittamalla luottolaitokseen kohdistuvien makrovakausvälineiden käyttöä ja tehostamalla pankkien kriisinratkaisusääntelyn soveltamista. Tavoitteena on myös vahvistaa sijoittajavastuun toteuttamisen edellytyksiä osana EU:n pankkiunionin syventämistä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole suoraa vaikutusta luottolaitosten pääomavaatimusten tasoihin, vaan jatkossakin pääomavaatimukset asettaisi Finanssivalvonta pankkisektoriin ja rahoitusmarkkinoihin liittyvien riskien perusteella. Luottolaitosten eri pääomavaatimusten määräämisen perusteita tarkennettaisiin ja makrovakausvälineiden käyttöä joustavoitettaisiin, mikä edesauttaa luottolaitoksiin kohdistuvien riskien huolellisempaa arviointia ja sen varmistamista, että luottolaitossektoriin kohdistuvat riskit on asianmukaisesti katettu. Pääomavaatimusten vaikutusta on tarkemmin eritelty esitykseen sisältyvässä vaikutusarviossa. Viranomaisten toimintaan ehdotuksella ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.