Hallituksen esitys TEM/2020/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

HE 204/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. +358 295 047 226

Asia

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että työvoimakoulutuksena olisi mahdollista hankkia myös korkeakoulututkintoon johtavia opintoja tietyin edellytyksin. Esityksen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja turvata osaavan työvoiman saatavuutta erityisesti kasvavilla toimialoilla ja erityisesti COVID-19-pandemian jatkuessa ja sen jälkeen. Työvoimakoulutus olisi nopea ja joustava väline työelämän akuutteihin tarpeisiin suunnattujen koulutusten toteutukseen. Ehdotus toteuttaa osaltaan hallitusohjelman kirjausta yritysten kanssa yhteishankintana järjestettävän työvoimakoulutuksen lisäämisestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Se olisi voimassa 30.6.2022 asti. Lakia sovellettaisiin ehdotuksessa tarkoitettuihin opintoihin, jotka alkavat viimeistään 30.6.2022 ja päättyvät viimeistään 30.6.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Väliaikaisen muutoksen johdosta työllisyyttä voitaisiin parantaa arviolta alle sadalla henkilöllä muutaman seuraavan vuoden aikana. Koulutuskustannukset olisivat lakimuutoksen voimassaoloaikana yhteensä arviolta noin 12,5 miljoonaa euroa. Ne voitaisiin kattaa olemassa olevilla työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan momentin 32.30.51 määrärahoilla. Ehdotuksen arvioidaan lisäävän sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan momenteilta (33.20.50 ja 33.20.52) maksettavien kulukorvausten määrää yhteensä noin 225 000 eurolla vuonna 2021, noin 900 000 eurolla vuonna 2022, noin 450 000 eurolla vuonna 2023 ja noin 180 000 eurolla vuonna 2024. Ehdotuksen arvioidaan lisäävän mainituilta momenteilta maksettavien työttömyysetuuden korotusosan ja korotetun ansio-osan määrää vuosina 2021-2022 yhteensä enintään 785 000 eurolla. Tästä enintään 155 000 euroa tulisi maksettavaksi vuonna 2021 ja enintään 630 000 vuonna 2022. Edellä mainitut summat huomioidaan vuosina 2021-2024 valtion talousarviossa määrärahan siirtona momentilta 32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha, 2v) momenteille 33.20.50 ja 33.20.52. Valtion vuoden 2021 täydentävässä talousarvioesityksessä huomioidaan määrärahan siirtona momentilta 32.30.51 momentille 33.20.50 yhteensä 90 000 euroa ja momentille 33.20.52 yhteensä 290 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.