Hallituksen esitys OKM/2020/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.10.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 173/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi oppivelvollisuuslaki ja laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta sekä muutettavaksi näihin liittyen eräitä muita lakeja. Esitys liittyy hallitusohjelman kirjauksiin oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen, ohjauksen vahvistamisesta, toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta sekä toisen asteen valmistavien koulutusten ja nivelvaiheen ohjauksen kehittämisestä. Esityksessä ehdotetaan, että oppivelvollisuus laajenisi koskemaan perusopetuksen jälkeistä toisen asteen koulutusta siihen asti, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä laajemmasta maksuttomuudesta toisen asteen koulutuksessa. Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen yhdistettäisiin nykyiset perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvat nivelvaiheen koulutukset: perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Esityksen tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä varmistaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Esityksen tavoitteena on osaltaan tukea työllisyysasteen nostamista. Esitys liittyy esitykseen valtion talousarvioksi vuodelle 2021 ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Oppivelvollisuuslaki ja siihen liittyvät muutokset sekä laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021. Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voitaisiin kuitenkin järjestää vasta 1 päivästä elokuuta 2022 ja siihen liittyvät muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotettujen muutosten julkisen talouden suunnitelmassa varattu lisämääräraha kehyskaudella 2021—2024 on yhteensä 22 000 000 euroa vuonna 2021, 65 000 000 euroa vuonna 2022, 107 000 000 euroa vuonna 2023 ja 129 000 000 euroa vuodesta 2024 lähtien. Vuodelle 2021 varattujen määrärahojen sisäiset muutokset talousarvion momenttien välillä on tarkoitus ottaa huomioon vuoden 2021 talousarvioesityksen täydentämisestä annettavassa esityksessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.