Hallituksen esitys VM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

HE 185/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen, p. +35 8295530089

Asia

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä. Lailla mahdollistettaisiin Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön ns. lopullisten tappioiden huomioon ottaminen EU-oikeuden edellyttämällä tavalla kotimaisen emoyhtiön verotuksessa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia. Ehdotuksen mukaan lopulliset tappiot otettaisiin huomioon emoyhtiön verotuksessa erillisenä konsernivähennyksenä. Lakia sovellettaisiin niihin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, jotka voivat olla konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitetun konserniavustuksen antajajana tai saajana. Emoyhtiöltä edellytettäisiin vähintään yhdeksän kymmenesosan välitöntä omistusta tytäryhtiön osakepääomasta tai osuuksista. Tilanteessa, jossa emoyhtiön ja tytäryhtiön välissä olevat yhtiöt olisivat samassa valtiossa kuin tytäryhtiö, huomioon otettaisiin myös välillinen omistus. Ehdotuksen mukaan lopullisina tappioina pidettäisiin sellaisia tappioita, joita ei ole voitu eikä voida myöskään tulevaisuudessa käyttää tytäryhtiön tai jonkin muun tahon toimesta tytäryhtiön verotuksellisessa kotipaikassa tai muualla. Edellytyksenä olisi muun muassa, että tytäryhtiön toiminta on lopetettu ja tytäryhtiö on purettu. Emoyhtiön tulisi osoittaa tytäryhtiöiden tappioiden määrä ja niiden lopullisuus EU-oikeuden tarkoittamalla tavalla. Konsernivähennyksenä voitaisiin vähentää enintään emoyhtiön verovuoden veronalaisen elinkeinotoiminnan tuloksen verran. Vähennys tehtäisiin sinä verovuonna, jona tytäryhtiö puretaan. Laissa säädettäisiin myös eräistä konsernivähennystä pienentävistä määristä, myöhemmin ilmenevän tappioiden käyttömahdollisuuden vaikutuksesta, tytäryhtiön verotuksen jälkikäteisen muutoksen vaikutuksesta konsernivähennyksen määrään sekä eräistä menettelysäännöksistä. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain korkovähennyksen rajoittamista koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että konsernivähennys vähennettäisiin vastaavalla tavalla kuin annettu konserniavustus vähennetään vähennyskelvottomien nettokorkomenojen laskennan pohjana olevasta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotuksen ei arvioida merkittävästi lisäävän lopullisten tappioiden vähentämisiä nykytilaan verrattuna. Jo tällä hetkellä lopullisten tappioiden siirtovaatimuksia on voitu tehdä EU-oikeuden nojalla. Pääasiassa vaatimuksia on tehty rajat ylittävissä sulautumisissa, muutamia myös konserniavustuksissa. Keskeisesti uudessa sääntelyssä ja EU-oikeuden nojalla tehdyissä vaatimuksissa on kyse siitä, miten tappioiden lopullisuus määritellään EU-oikeuden edellyttämällä tavalla. Vuosina 2005 - 2020 tappiovaatimusten yhteissumma rajat ylittävissä sulautumisissa oli n. 790 miljoonaa euroa sikäli kuin euromäärä on prosessin alkuvaiheessa ollut tiedossa. Tappioita on hyväksytty emoyhtiöiden vähennettäväksi tähän mennessä n. 180 miljoonan euroa. Kokonaismäärä sisältää myös myönteisten ennakkoratkaisujen mukaisia tappioita, joita ei ole välttämättä vielä vähennetty toimitetussa verotuksessa ja vireillä olevien valitusten lopputulokset voivat vaikuttaa lopulta hyväksytyksi tulevien tappioiden määriin. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Verohallinnolle aiheutuisi etenkin alkuvaiheessa hallinnollisia kustannuksia konsernivähennystä koskevasta sääntelystä. Toisaalta sääntely selkeyttäisi sitä, millä edellytyksillä ja tavalla konserniverotuksessa lopulliset tappiot otetaan huomioon emoyhtiön verotuksessa. Verohallinto on arvioinut, että säännöksiin liittyvä valvonta ja riskienhallinta tulevat vaatimaan resursseja. Tarkkaa arviota resurssitarpeesta ei vielä ole. VAIKUTUKSET VEROVELVOLLISILLE: Ehdotuksen arvioidaan selkiyttävän lopullisten tappioiden rajat ylittäviä siirtomahdollisuuksia ja siten vähentävän verovelvollisten hallinnollista taakkaa. Konsernivähennys olisi luonteeltaan verotuksessa tehtävä ylimääräinen vähennys, jossa näyttövelvollisuus vähennyksen edellytyksistä olisi emoyhtiöllä. Hallinnollinen rasite olisi siten verovelvollisella.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.