Valtioneuvoston asetus OKM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2021

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, p. +358 295 330 234

Asia

Asetusehdotuksella säädettäisiin lukiokoulutuksen, opetustuntiperusteisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2021. Vuoden 2021 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2018 toteutuneisiin käyttökustannuksiin ja niiden laskennassa on otettu rahoituslain mukaisesti huomioon kustannustason arvioitu muutos, valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioitu muutos sekä vuosittain tehtävä valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus. Laskennan perusteena oleva valtiovarainministeriön ennuste peruspalveluiden hintaindeksin muutoksesta vuodelle 2021 on 2,4 prosenttia. Eduskunnalle on 15 päivänä lokakuuta 2020 annettu vuoden 2021 valtion talousarvioesitykseen liittyvä hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 173/2020 vp). Oppivelvollisuuslaissa säädettäisiin toiminnoista, joita on tarkoitus rahoittaa lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen puitteissa. Esityksessä ehdotetut rahoituslain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 ja lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran myönnettäessä rahoitusta varainhoitovuodelle 2021. Eduskunnalle 5.10.2020 annetun talousarvioesityksen mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen lukiokoulutukseen osoitettava määrärahalisäys olisi vuodelle 2021 yhteensä 6,7 miljoonaa euroa. Eduskunnalle 19.11.2020 annetussa täydentävässä talousarvioesityksessä määrärahaa tarkennettiin siten, että vuodelle 2021 osoitettava määrärahalisäys olisi 10,45 miljoonaa euroa. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä lukiokoulutuksen toiminnan laadun ja laajuuden muutoksena otettaisiin siis huomioon oppivelvollisuuden laajentamisen määrärahalisäys vuodelle 2021, yhteensä 10,45 milj. euroa. Keskimääräisten yksikköhintojen perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö määrää kunkin koulutusmuodon rahoituksen perusteena käytettävät yksikköhinnat.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2021 (RV)

Vaikutukset

Asetusehdotuksessa tarkoitetun valtion rahoituksen kokonaismäärä on valtion talousarvioesityksessä laskennallisesti noin 355 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.