Hallituksen esitys TEM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

HE 210/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. +358 295 047 027

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain säännöksiä. Siihen tehtäisiin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kansallisen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Direktiivin perusteella tehtävät muutokset liittyisivät muun muassa kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksiin. Muutokset kohdistuisivat muun muassa kilpailunrajoituksen perusteella määrättäviä korjaustoimenpiteitä, seuraamusmaksuja ja uhkasakkoja sekä seuraamusmaksuista vapauttamista ja seuraamusmaksun alentamista koskeviin säännöksiin. Myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedonsaantia koskevat säännöt muuttuisivat. Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi joitain kansallisiin tarpeisiin perustuvia muutoksia, jotka koskevat muun muassa seuraamusmaksujen määrän arviointia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.2.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kilpailulain muuttamisesta

Vaikutukset

Direktiivi ja sen kansallinen täytäntöönpano vahvistaa ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten valmiuksia panna EU:n kilpailusäännöt täytäntöön. Esitys turvaa osaltaan markkinoiden kilpailullisuutta tehostamalla kilpailunrajoitusten valvontaa. Direktiivin täytäntöönpano tulee lisäämään Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia ja laajentamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja tuomioistuinten seuraamusmaksun esittämis- ja määräämisvaltuuksia sekä uhkasakkojen asettamis- ja tuomitsemisvaltuuksia. Lisäksi EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyisi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.