Hallituksen esitys MMM/2020/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 199/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 029 5162325

Asia

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi elintarvikemarkkinalakiin hyvän kauppatavan vastaisia menettelyjä koskevat kiellot sekä niihin liittyviä tarkastuksia, kieltoja, seuraamuksia, muutoksenhakua ja rikkomuksista ilmoittavan tahon tietojen luottamuksellisuuden suojaamista koskevat säännökset. Kieltojen noudattamista valvoisi elintarvikemarkkinavaltuutettu. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettuun lakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin tehtäisiin seuraamuksiin ja muutoksenhakuun liittyvät muutokset. Esityksellä pantaisiin täytäntöön hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/633. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksen arvioidaan parantavan elintarvikemarkkinoiden toimivuutta vähentämällä hyvien liiketapojen vastaiseksi katsottavia menettelyjä ja suojaamalla nykyistä paremmin heikompaa sopimusosapuolta elintarvikeketjun sopimussuhteissa. Esitys lisäisi viranomaisen mahdollisuuksia valvoa hyvän kauppatavan vastaisia menettelyjä. TALOUDELLISET: Tämän hetkisen alustavan arvion mukaan esityksessä tarkoitetuista tehtävistä aiheutuisi kustannuksia vuodesta 2022 alkaen ja siirtyvät määrärahat huomioon ottaen resursointitarve elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle toteutuisi täysimääräisenä vuoden 2024 aikana. Esitetyssä tarkoitetut muutokset toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Mahdollisiin myöhemmin täsmentyneisiin lisäresursointitarpeisiin otetaan erikseen kantaa normaalein valtiontalouden kehys- ja talousarviopäätöksin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.