Hallituksen esitys MMM/2020/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta.

HE 200/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. +358 295 162 478

Asia

Esityksessä esitetään säädettäväksi uusi rehulaki. Rehulainsäädäntöön tehtäisiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden vaatimat muutokset. Laissa säädettäisiin uusista valvontaan liittyvistä työkaluista ja elintarvikeketjun lainsäädäntöä yhdenmukaistettaisiin. Rehulakiin lisättäisiin toimijan luotettavuutta koskeva säännös. Samalla Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia muutettaisiin vastaavasti. Lakiin lisättäisiin rehuvalvonnan seuraamusmaksua koskeva säännös. Samalla sakon täytäntöönpanolaista annettua lakia muutettaisiin vastaavasti.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Elintarvikeketjun lainsäädännön yhdenmukaistamisella ja kehittämisellä varmistetaan rehujen ja sitä kautta myös elintarvikkeiden terveydellinen ja taloudellinen turvallisuus sekä parannetaan rehualan toimintaedellytyksiä . Valvontaviranomaisille esitetyillä uusilla valvonnan työkaluilla helpotetaan viranomaisten valvontatyötä sekä parannetaan kuluttajansuojaa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.