Hallituksen esitys VM/2020/204

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi

HE 192/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, p. +35 8295530320

Asia

Määrärahojen 1,5 mrd. euron lisäys ja varsinaisten tulojen 341 milj. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2020 seitsemäs lisätalousarvioesitys lisää valtion nettolainanoton tarvetta n. 1,8 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2020 arvioidaan n. 19,6 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden 2020 lopussa arvioidaan olevan n. 126 mrd. euroa, mikä on n. 54 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hallitus päätti vuoden 2020 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä, että valtiontalouden menokehys ei rajoita kuluvaa vuotta, jolle kohdentuu määräaikaisia ja kohdennettuja toimenpiteitä muun muassa koronaviruksen terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten torjuntaan. Vuoden 2020 seitsemännessä lisätalousarvioesityksessä rahoitusta ehdotetaan kohdennettavaksi erityisesti koronaviruksesta aiheutuneisiin tarpeisiin – niin lisäkustannusten kattamiseen kuin tilanteesta aiheutuneiden tulonmenetysten kompensaatioihin. Hallituksen neuvottelun 23.10.2020 jälkeen on tehty seuraava muutos: momentilta 32.01.04 on poistettu 0,5 milj. euron lisäys, joka oli tarkoitettu GTK International Oy:n osakepääoman ja muun oman pääoman maksamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Yritysten määräaikaisen kustannustuen toisen hakukierroksen toteuttamiseen ehdotetaan 410 milj. euron lisäystä. Julkisen henkilöliikenteen palvelutason turvaamiseen koronavirustilanteen pitkittyessä ehdotetaan yhteensä 111 milj. euroa. Rahapelitoiminnan tuottojen laskua kompensoidaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuonna 2020 budjettivaroin yhteensä 175,7 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-alalla laskua kompensoidaan tänä vuonna 142,5 milj. eurolla. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osalta kompensaatio on 10,7 milj. euroa. Covid-19-rokotteiden hankintaa varten ehdotetaan 90 milj. euron lisämäärärahaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin ehdotetaan noin 1,5 milj. euron lisäystä mm. pandemiarokotusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä testikapasiteetin nostamiseen. Suomen osuuteen EU-komission rahoituksella hankittavista koronarokotteista ja ennakkovarausmaksuista ehdotetaan 13,1 milj. euroa. Koronaviruksen testauksesta ja jäljittämisestä kunnille aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi ehdotetaan 350 milj. euron kertaluonteista peruspalvelujen valtionosuuslisäystä. Ahvenanmaan maa-kunnan vastaaviin kustannuksiin ehdotetaan 5 milj. euroa. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin ehdotetaan lisäksi 400 milj. euroa ja sairaanhoitopiireille 200 milj. euroa kertaluonteisina lisäyksinä koronavirustilanteesta aiheutuvien muiden kustannusten ja tulojen menetysten kompensoimiseksi. Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 240 milj. euron tilausvaltuutta, jolla oikeutetaan tekemään kahden uuden ulkovartiolaivan hankintaa koskevat sopimukset. Ilmastorahasto Oy:n pääomittamiseen ehdotetaan 300 milj. euron määrärahaa. Luonnonsuojelun määrärahoihin ehdotetaan yhteensä 16,1 milj. euron lisäystä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.