Hallituksen esitys VM/2020/206

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

HE 207/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, p. +358 295 530 444

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin lisättäisiin kertaluonteisesti 400 miljoonaa euroa vuodelle 2020 koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta. Lisäyksestä 128,7 miljoonaa euroa kohdennettaisiin kunnille asukasmäärän mukaan (23,45 euroa asukasta kohden) ja 267 miljoonaa euroa verovuoden 2020 verontilityksissä sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien mukaisessa suhteessa. Lisäksi 4,3 miljoonaa euroa kohdennettaisiin kunnan 13—15-vuotiaiden asukkaiden määrän mukaan oppilaiden ja opiskelijoiden kasvomaskien hankinnasta aiheutuvien kustannusten johdosta (0,78 euroa 13—15-vuotiasta asukasta kohden). Valtionosuuksiin tehtäisiin lisäksi vuonna 2020 yhteensä 350 miljoonan euron lisäys koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi. Lisäys kohdennettaisiin kunnille jakamalla kokonaismäärä ensin sairaanhoitopiirin kuntayhtymille niiden alueella tehtyjen koronavirustestien mukaisessa suhteessa ja tämän jälkeen jakamalla sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osuus kokonaismäärästä sen jäsenkunnille niiden asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Kokonaisuudessaan esityksen mukaiset ehdotukset lisäisivät kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia 750 miljoonaa euroa vuonna 2020. Määrärahalisäykset kuntien peruspalvelujen valtionosuuden momentille 28.90.30 sisältyvät vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioesitykseen. Valtionosuuden lisäyksillä korvataan koronavirusepidemiasta kunnille vuonna 2020 aiheutuvaa verotulojen heikkenemistä ja kustannusten kasvua. Ehdotettu 350 miljoonan euron lisäys korvaa koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamat kustannukset.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.