Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisesta häiriönsietokyvystä rahoitusmarkkinoilla ja asetusten (EY) N:o 1060/2009, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta ja direktiiviksi direktiivien 2006/43/EY, 2009/65/EY, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 ja EU/2016/2341 muuttamisesta (Rahoitusmarkkinoiden digitaalinen häiriönsietokyky)

U 58/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, p. +35 8295530182

Asia

Ehdotukset ovat osa komission 24.9.2020 julkaisemaa Digitaalisen rahoituksen strategiaa, jolla mahdollistetaan ja tuetaan digitaaliseen rahoitukseen liittyvää potentiaalia innovaatioihin ja kilpailuun sekä samalla lievennetään siitä aiheutuvia riskejä. Komission antaman asetusehdotuksen ja siihen liittyvän täydentävän direktiiviehdotuksen taustalla on digitaalisen toiminnan häiriönsietokykyä koskevien yksityiskohtaisten ja kattavien sääntöjen puuttuminen EU:n tasolla, joka on johtanut kansallisten sääntelyaloitteiden syntymiseen ja eri valvontamenetelmien lisääntymiseen. Vaikka kansallisten sääntelyhankkeiden tavoitteet ovat olleet hyviä, EU:n tasolla koordinoimattomat kansalliset hankkeet ovat osittain johtaneet toimijoiden osalta päällekkäisiin vaatimuksiin, epäjohdonmukaisuuksiin ja korkeisiin hallinnollisiin kustannuksiin etenkin rajat ylittäville toimijoille. Ehdotuksien tarkoituksena on tehostaa ja virtaviivaistaa rahoitusmarkkinatoimijoiden ICT-riskienhallintaa, järjestelmien testausta, valvojien tietoisuutta valvottavien kohtaamista kyberriskeistä ja ICT-kysymyksiin liittyvistä vaaratilanteista. Lisäksi ehdotusten avulla pyritään puuttumaan sellaisiin riskeihin, jotka ovat yhtenäisen sääntelyn puuttuessa jääneet huomioimatta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Komission asetusehdotuksen soveltamisalaan kuuluu satoja erilaisia suomalaisia finanssialan toimijoita. Komission ehdotuksella on sekä finanssialan toimijoiden kannalta kustannuksia nostavia mutta myös mahdollisesti laskevia vaikutuksia. Monella Suomessa finanssialalla toimivilla yrityksillä on jo nyt velvoitteita huomioida kyberriskit osana operatiivisen riskin hallintaa ja ne ovat luoneet toimenpiteitä näihin reagoimiseksi. Kuitenkin osa soveltamisalaan kuuluville tahoille esitetyistä vaatimuksista tulee uusina. Yrityskohtaista tai toimialakohtaista arvioita vaikutuksista on haastavaa tehdä. Komission arvion mukaan negatiivisten kybertapahtumien vaikutusten väheneminen kymmenelläkin prosentilla tarkoittaisi n. 200—2700 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (n. 171—2 310 miljoonan euron) vuosittaista säästöä EU:n rahoitusmarkkinoilla. Suomen tasolla vastaavat luvut olisivat 0,29—3,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (n. 0,25—3,3 miljoonaa euroa).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.