Hallituksen esitys OKM/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 208/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. +358 295 330 110

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oleskeluoikeuden yhteydestä opintotukioikeuteen. Covid-19-epidemiasta johtuva opintojen aloittamisen estyminen ja opintojen viivästyminen ehdotetaan otettavaksi huomioon opintolainahyvityksen ehdoissa. Opintojen viivästyminen ehdotetaan huomioitavan myös opintolainavähennyksen ehdoissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta

Vaikutukset

Opintotukilain soveltamisalasäännöksen muutoksilla turvattaisiin niiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten tai heidän perheenjäsentensä oikeus opintotukeen, jotka ovat Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn erosopimuksen perusteella hakeneet ja saaneet oleskeluoikeuden Suomessa. Jotta opintolainahyvityksen ehtona oleva suoritusaikavaatimus ei ylittyisi ja siten oikeus opintolainahyvitykseen vaarantuisi, tutkinnon suoritusajan laskennassa huomioitaisiin opintolainansaajan poissaolo suomalaisessa korkeakoulussa ja opintojen aloittamisen estyminen ulkomaisessa korkeakoulussa covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä opintolainansaajalla, joka on ensimmäisen kerran saanut opiskeluoikeuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi lukuvuodesta 2020-2021 alkaen. Syyslukukautena 2020 korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja ei menettäisi oikeuttaan opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen, jos hän osoittaisi, ettei ole pystynyt suorittamaan kaikkia tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja säädetyssä ajassa covid-19-epidemiaan liittyvästä syystä. Ehdotetut muutokset voidaan toteuttaa opintotukeen varattujen määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.