Valtioneuvoston asetus LVM/2020/128

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mari Suominen, p. 029 5342306

Asia

Covid-19-taudista aiheutunut poikkeuksellinen tilanne voi hankaloittaa sekä kansainvälisiä että kansallisia vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) tiellä. Epidemian edelleen jatkuessa saatettaisiin voimaan ADR-erillissopimus M330, joka pidentää poikkeuksellisesti ADR-ajolupien ja turvallisuusneuvonantajien todistusten voimassaoloja. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut kansainvälisen erillissopimuksen (M330) Suomen osalta 23 päivänä marraskuuta 2020. Se tulee voimaan allekirjoituspäivänä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M330

Vaikutukset

ADR-ajoluvan uusimiseen tarvittavia ADR-ajolupakoulutuksia ja ADR-ajolupakoetilaisuuksia sekä turvallisuusneuvonantajan (TNA) todistuksen uusimiseen liittyviä koetilaisuuksia ei välttämättä pystytä järjestämään vallitsevan covid-19-taudin takia. Erillissopimus M330 koskee ADR-ajolupia ja TNA-todistuksia, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.2.2021 välisenä aikana. Erillissopimus on samansisältöinen kuin umpeutuva voimaansaatettu erillissopimus M324.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.