Hallituksen esitys LVM/2020/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 237/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342075
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia sekä saman lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksellä jatkettaisiin kahden vuoden määräajaksi niin kutsutun ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotetaan uutta markkinatiedon keräämistä koskevaa tehtävää ja lain henkilötietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin ehdotetaan pääosin lakiteknisiä muutoksia sääntelyn ajantasaistamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
Pääasialliset taloudelliset vaikutukset kohdistuisivat vahvojen sähköisten tunnistusvälineiden tarjoajiin, jotka saisivat periä enintään laissa säädetyn enimmäishinnan ensitunnistustietojen välittämisestä toisille tunnistusvälineen tarjoajille. Esityksen arvioidaan edistävän vahvojen tunnistusvälineiden tarjoajien mahdollisuuksia tarjota välineitä käyttäjille ja siten lisäävän vahvan sähköisen tunnistamisen saatavuutta niin kuluttajille kuin sähköisille asiointipalveluille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen