Hallituksen esitys UM/2020/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

HE 232/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, p. 029 5351446

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä Pekingissä 10 päivänä syyskuuta 2010 tehdyn yleissopimuksen, Pekingissä 10 päivänä syyskuuta 2020 tehdyn ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta Montrealissa 4 päivänä huhtikuuta 2014 tehdyn pöytäkirjan sekä lait yleissopimuksen ja pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi ja lain rikoslain muuttamisesta. Esitykseen sisältyvillä sopimuksilla pyritään parantamaan ja tehostamaan siviili-ilmailun turvallisuutta. Pekingin yleissopimus ja pöytäkirja sisältävät kriminalisointivelvoitteita. Sopimusten nojalla tuomiovaltaisten osapuolten piiriin kuuluvat myös ilma-aluksen laskeutumis- ja operaattorivaltio. Montrealin pöytäkirjalla kannustetaan sopimusvaltioita myös ryhtymään oikeudellisiin toimenpiteisiin lennolla tapahtuvan häiriköinnin johdosta. Pekingin yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018, Pekingin pöytäkirja 1 päivänä tammikuuta 2018 ja Montrealin pöytäkirja 1 päivänä tammikuuta 2020. Sopimukset tulevat Suomen osalta voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun Suomi on tallettanut sitoutumiskirjansa kunkin sopimuksen osalta. Voimaansaattamislakien on tarkoitus tulla voimaan samaan ajankohtana, kuin kukin sopimus tulee Suomen osalta voimaan. Laki rikoslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun se on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään yleissopimuksen ja pöytäkirjojen tullessa voimaan Suomen osalta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Vaikutukset

Esitys ei sisällä uusia valtiontalouteen liittyviä tai muita vähäistä merkittävämpiä taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä ei ole vaikutusta viranomaisten menettelytapoihin tai niitä koskeviin säännöksiin. Rangaistavuuden ja rikosoikeuden soveltamisalan ehdotetusta laajentamisesta johtuvien rikosoikeudellisten menettelyjen määrän arvioidaan jäävän rajatuksi. Vähäiset vaikutukset koskevat myös viranomaisyhteistyötä sekä esimerkiksi rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista. Esityksellä edistetään siviili-ilmailun turvallisuutta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.