Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta (HE 30/2020 vp; EV 125/2020 vp)

HE 30/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Asia

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ratifioinnin yhteydessä annetaan seuraava selitys: ” Suomi selittää, että yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdan soveltamistarkoituksessa henkilötietojen käsittelyn julkisella sektorilla tulkitaan käsittävän valtion viranomaisten, valtion liikelaitosten, kunnallisten viranomaisten, itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, eduskunnan virastojen, tasavallan presidentin kanslian sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon ja niiden seurakuntien, seurakuntayhtymien ja muiden elinten suorittaman henkilötietojen käsittelyn.”

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti ratifioi yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja päättää selityksen antamisesta sekä vahvistaa lain yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta sekä lain tietosuojalain muuttamisesta ja lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta, ja määrää lain tietosuojalain muuttamisesta ja lain henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 10 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.