Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/104

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta (HE 109/2020 vp; EV 136/2020 vp)

HE 109/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm, p. 029 5150807

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki tuomioistuinlain 4 ja 23 luvun muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 4 och 23 kap. i domstolslagen
 3. Laki tuomioistuinmaksulain 11 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 11 § i lagen om domstolsavgifter
 5. Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 37 a §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 37 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen
 7. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
 9. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 9 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
 11. Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 1 § i lagen om säkerhetskontroller vid domstolar
 13. Laki käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 12 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna
 15. Laki oikeusapulain 26 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 26 § i rättshjälpslagen
 17. Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 4 och 13 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
 19. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 26 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 26 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd
 21. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av sametingslagen
 23. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 33 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
 25. Laki hallintolain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av förvaltningslagen
 27. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 8 ja 13 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 8 och 13 § i lagen om diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
 29. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 31 § i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
 31. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet
 33. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 15 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
 35. Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 24 § i viteslagen
 37. Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 10 kap. 64 § i tvångsmedelslagen
 39. Laki vankeuslain 20 luvun muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 20 kap. i fängelselagen
 41. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
 43. Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 35 och 37 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff
 45. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 26 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 26 § i lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål
 47. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 24 § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
 49. Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 19 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om överföring av dömda personer inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
 51. Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 14 § i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och om tillämpning av rambeslutet
 53. Laki viittomakielilain 4 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 4 § i teckenspråkslagen
 55. Laki tietosuojalain 25 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 25 § i dataskyddslagen
 57. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 58 ja 59 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 58 och 59 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
 59. Laki kokoontumislain 28 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 28 § i lagen om sammankomster
 61. Laki puoluelain 9 e §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 9 e § i partilagen
 63. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 10 § i lagen om kandidaters valfinansiering
 65. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 17 § i lagen om yttrandefrihet i masskommunikation
 67. Laki valmiuslain 130 ja 131 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 130 och 131 § i beredskapslagen
 69. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 5 § i lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
 71. Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 5 kap. 2 a § i ärvdabalken
 73. Laki adoptiolain muuttamisesta
 74. Lag om ändring av adoptionslagen
 75. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 15 § i lagen om överlastavgift
 77. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 14 och 16 § i lagen om parkeringsövervakning
 79. Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 41 § i kreditupplysningslagen
 81. Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 20 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.