Valtioneuvoston asetus VM/2020/234

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, p. +35 8295530414

Asia

Kevan tehtäväksi siirretään vuoden 2021 alusta myös Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpanotehtävät. Evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan henkilöstön eläketurvan toimeenpanotehtävät Keva on hoitanut jo vuoden 2012 alusta lukien. Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n mukaan Kirkon eläkerahasto, Kansaneläkelaitos ja Suomen Pankki maksavat Kevalle ennakkoon eläke-etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän. Lisäksi Kevalle maksetaan korvaus tehtävien suorittamisesta. Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavan varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle. Evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annettiin valtioneuvoston asetus 1299/2011. Asetus kumoutui Kevasta annetun lain perusteella, jonka jälkeen annettiin uusi valtioneuvoston asetus 183/2017. Koska asetusta on nyt muutettava siten, että jokaiseen kohtaa lisätään Suomen Pankki, annetaan uusi valtioneuvoston asetus ja samalla kumotaan voimassa oleva valtioneuvoston asetus. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä muita vaikutuksia sen enempää kuin mitä hallituksen esityksessä eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi (HE 28/2020 vp) on kuvattu. Suomen Pankin vuotuinen eläkemeno on noin 30 miljoonaa euroa ja vuotuisten hoitokustannusten määräksi on arvioitu noin 250 000 euroa. Siirtymävaiheen kustannuksiksi on arvioitu 500 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.