Valtioneuvoston asetus MMM/2020/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Kirsti Huovinen, p. 029 5162182

Asia

Nyt ehdotetulla asetusmuutoksella muutettaisiin lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) lampaiden juottoa ja ruokintaa koskevia vaatimuksia ruokintahäkin reunan pituusvaatimusten osalta. Voimassa olevassa asetuksessa kyseiset vaatimukset sisältyvät 12 §:ään. Ehdotetulla asetusmuutoksella niistä säädettäisiin erillisessä liitteessä. Ruokintahäkin pituusvaatimuksia muutettaisiin voimassa oleviin vaatimuksiin nähden siten, että ruokintahäkin reunan pituusvaatimus ei koskisi alle 2 kk ikäisiä karitsoja. Tällä hetkellä vaatimus koskee kaiken ikäisiä lampaita. Ruokintahäkin pituusvaatimus olisi 2-4 kk ikäisille karitsoille puolet aikuisen lampaan vaatimuksista. Ympyrän muotoisen ruokintahäkin pienempi tilantarve huomioitaisiin siten, että ruokintahäkin reunan pituusvaatimus olisi nykyistä alhaisempi, kun rehua on jatkuvasti saatavilla. Lisäksi täsmennettäisiin tilan tarvetta tiineiden uuhien osalta. Asetusehdotuksella poistettaisiin ristiriita kyseisen asetuksen ja tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen sisältämien tilavaatimusten välillä.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia toimijoille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.