Hallituksen esitys SM/2020/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

HE 248/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. +358 295 488 279

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia. Alueen pelastusviranomainen voisi määrätä rakennuksen tai rakennelman omistajan hankkimaan välttämättömiä viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun käytettävyyttä varmistavia laitteita ja pitämään ne toimintakunnossa. Pelastusviranomainen voisi antaa määräyksen nykyisen viranomaisverkon käytettävyyttä varmistavien laitteiden hankkimisesta siihen saakka, kunnes alueella on siirrytty käyttämään yksinomaan viranomaisviestintäpalvelua. Pelastusviranomaisen määräystä ei voitaisi kohdistaa sellaiseen maanpuolustukseen tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvään rakennukseen tai rakennelmaan, jossa käsitellään turvallisuusluokiteltua tietoa ja jota koskevien viranomaisen antamien määräysten mukaan kyseiseen tilaan ei saa rakentaa viranomaisviestintäpalvelua. Alueen pelastusviranomainen voisi määrätä uhkasakon ja teettämisuhan sille, joka laiminlyö velvollisuuden hankkia ja pitää toimintakunnossa pelastusviranomaisen määräyksen mukaisesti viranomaisviestintään liittyvän viestintäpalvelun käytettävyyttä varmistavia laitteita. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Esitys parantaa yhteiskunnan turvallisuutta, kansalaisten henkilöturvallisuutta ja avun saamista tulipalossa ja muussa onnettomuustilanteessa sekä pelastusviranomaisten mahdollisuuden suorittaa lakisääteisiä tehtäviään ihmisten pelastamiseksi tulipaloissa ja muissa onnettomuuksissa. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Pelastusviranomaisen määräykset kohdistuisivat samoihin rakennuksiin ja rakennelmiin kuin nykyisinkin ja kustannusvastuu sisäverkon toteuttamisesta säilyisi rakennuksen tai rakennelman omistajalla. Nykyisistä kohteista 34 prosenttia on kuntien ja kuntayhtymien omistamissa tiloissa. Henkilöstöresurssien käyttöä lisäisi hiukan se, että pelastusviranomaisten olisi arvioitava verkon käytettävyys nykyisissä kohteissa uudelleen. Uuden kohteen sisäverkkoratkaisun kustannukset olisivat keskimäärin 30 000 euroa sisältäen laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ja laitteistot asennuksineen. Uusien kohteiden kustannusarvio on 3 miljoonaa euroa vuodessa, josta 1,02 miljoonaa euroa kohdistuisi kunnille ja kuntayhtymille. Uutta viranomaisviestintäpalvelua tukevat sisäverkot pyritään toteuttamaan sisätukiasemilla, joiden kustannukset ovat arviolta 1 000 – 3 000 euroa. Sisätukiasemien käytöstä tulee maksettavaksi kuukausittain keskimäärin 200 euron tietoliikennekorvaus. Kohteiden, joissa on jo viranomaisverkko, laajentaminen kattamaan myös viranomaisviestintäpalvelu maksaisi keskimäärin 15 000 euroa kohteelta. Nykyisten sisäverkkoratkaisujen laajentaminen aiheuttaisi rakennusten ja rakennelmien omistajille yhteensä 15 miljoonan euron kustannukset. Tästä kuntien ja kuntayhtymien omistamien tilojen kustannusosuus olisi yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa. Muutostyöt ja kustannukset jakautuisivat usealle vuodelle. Uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun käyttöönoton siirtymäajan jälkeen kustannukset eivät merkittävästi laskisi siirtymäajan kustannuksiin verrattuna.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.