Valtioneuvoston asetus TEM/2020/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Sirpa Sillstén, p. +35 8295047094

Asia

Ehdotuksessa esitetään annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta. Ehdotetulla asetuksella tarkennettaisiin säännöksiä, jotka perustuvat Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin 75/324/ETY ja sen aerosolien merkintöjä, sisällön määrää, testausta ja teknisiä vaatimuksia koskeviin muutoksiin 94/1/EY, 2008/47/EY, 2013/10/EU ja (EU) 2016/2037. Asetusehdotuksella täydennettäisiin aerosolidirektiivin täytäntöönpanoa tarkentamalla eräitä aerosolidirektiiviin perustuvia aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain säännöksiä. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.12.2020 samanaikaisesti aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain kanssa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen aerosolien vaatimustenmukaisuudesta.

Vaikutukset

Asetusehdotuksella ei muuteta aerosolien teknisiä vaatimuksia eikä sillä lisätä talouden toimijoiden nykyisiä velvoitteita. Asetusehdotuksella ei olisi hallinnollisia eikä taloudellisia vaikutuksia yrityksille tai viranomaisille.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.