Valtioneuvoston asetus TEM/2020/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sirpa Sillstén, Hallitussihteeri p.+35 8295047094
Asia
Ehdotuksessa esitetään annettavaksi uusi valtioneuvoston asetus aerosolien vaatimustenmukaisuudesta. Ehdotetulla asetuksella tarkennettaisiin säännöksiä, jotka perustuvat Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin 75/324/ETY ja sen aerosolien merkintöjä, sisällön määrää, testausta ja teknisiä vaatimuksia koskeviin muutoksiin 94/1/EY, 2008/47/EY, 2013/10/EU ja (EU) 2016/2037. Asetusehdotuksella täydennettäisiin aerosolidirektiivin täytäntöönpanoa tarkentamalla eräitä aerosolidirektiiviin perustuvia aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain säännöksiä. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.12.2020 samanaikaisesti aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain kanssa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen aerosolien vaatimustenmukaisuudesta.
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei muuteta aerosolien teknisiä vaatimuksia eikä sillä lisätä talouden toimijoiden nykyisiä velvoitteita. Asetusehdotuksella ei olisi hallinnollisia eikä taloudellisia vaikutuksia yrityksille tai viranomaisille.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen