Hallituksen esitys TEM/2020/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 238/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mika Björklund, p. +35 8295063586

Asia

Covid-19/ Lakiin lisättäisiin säännös, jolla helpotettaisiin pienelle ravitsemisyritykselle aiheutuvaa kustannusrasitetta yksinkertaistamalla hyvityksen laskemismenettelyä. Niin ikään ehdotetulla säännöksellä kevennettäisiin pienikokoisten ravitsemisyritysten tilinpäätösinformaatiota koskevia vaatimuksia saadun hyvityksen osalta. Tällöin myös Euroopan komission edellyttämät takaisinperintävelvoitteet lievenisivät voimassaolevaan lakiin verrattuna.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotettu säännös yksinkertaistaisi merkittävällä tavalla pieneen ravitsemisyritykseen kohdistuvia vaatimuksia tilinpäätösinformaation osalta. Ehdotuksella ei ole vaikutuksia valtion budjettitaloudelle, koska säännös ei tarkoita muutosta niihin määrärahoihin, jotka on hyväksytty ravitsemisyritysten tukemiseksi voimassaolevalla lailla.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.