Hallituksen esitys VM/2020/236

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

HE 242/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Mervi Kuittinen, Hallitusneuvos p.+35 8295530445
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia ja varainsiirtoverolakia. Sääntelyyn tehtäisiin sisällöllisiä ja selkiyttäviä muutoksia. Kuntalain talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin taloussuunnitelman tasapainon osalta sekä alijäämän kattamisen osalta. Lakiin lisättäisiin säännökset alijäämän kattamiskaudesta kuntarakenteen muutoksissa. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin siten, että laissa säädettäisiin tarkemmin toimenpideohjelman käsittelystä kunnassa sekä siihen liittyvästä raportoinnista valtiovarainministeriölle. Lisäksi ehdotetaan, että valtiovarainministeriön ratkaisu kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta voitaisiin tietyin laissa säädettävin edellytyksin tehdä myös uutta arviointimenettelyä käynnistämättä. Sopimusten hallinta lisättäisiin hallintosääntöä koskevaan säännökseen. Aloiteoikeutta laajennettaisiin ja aloitteiden käsittelyn määräaikaa koskeva säännös poistettaisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset kuntayhtymien yhdistymisestä ja kuntayhtymän jakautumisesta. Sähköisen kokouksen edellytyksistä säädettäisiin laissa tarkemmin. Lisäksi kuntalakiin tehtäisiin eräitä muita muutoksia. Varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että veroa ei olisi suoritettava siirrettäessä arvopapereita kuntayhtymien yhdistyessä tai kuntayhtymän jakautuessa eikä kuntien yhdistyessä tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan kuntarakennelain mukaisesti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei arvioida olevan suoria taloudellisia vaikutuksia kuntien tai valtion taloudelle. Alijäämän kattamisen ja arviointimenettelyn tarkennuksilla arvioidaan olevan välillisesti positiivinen vaikutus kuntatalouden ja siten koko julkisen talouden tasapainoon. Säätelyllä pyritään estämään alijäämien kumuloitumista kuntien taseisiin ja varmistamaan, että arviointimenettelyn jälkeen päätetyt kunnan talouteen vaikuttavat toimenpiteet toteutuvat. Arviointimenettelyä koskevan muutoksen arvioidaan vaikuttavan jossakin määrin siihen, mitkä kunnat tulevat arviointimenettelyyn ja voivan siten vaikuttaa välillisesti kuntarakenteeseen, koska laissa säädetyin edellytyksin olisi mahdollista uutta arviointimenettelyä käynnistämättä päättää kuntarakennelain mukaisen erityisen selvityksen käynnistämisestä. Sopimusten hallinnan vastuiden määrittämisen hallintosäännössä arvioidaan tehostavan sopimuskauden aikaista valvontaa ja tuovan kustannussäästöjä. Aloiteoikeutta koskevan ehdotuksen arvioidaan vahvistavan kunnan jäsenten osallistumisoikeuksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen