Hallituksen asettaminen LVM/2020/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenneturvan hallituksen vuoden 2020 lopussa erovuorossa olevien jäsenten asettaminen vuosiksi 2021 ja 2022

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Marcus Merin, Yli-insinööri p.029 5342374
Asia
Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, josta säädetään vuoden 2004 alusta voimaan tulleella lailla Liikenneturvasta (278/2003). Lain 5 §:n mukaan Liikenneturvalla on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja neljä jäsentä, jotka edustavat opetus- ja kulttuuriministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä sekä Väylävirastoa. Keskusjärjestön kokous valitsee seitsemän jäsentä, joiden joukossa tulee olla eri tienkäyttäjäryhmiä edustettuina. Kullekin jäsenelle valitaan tai määrätään henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja muut jäsenet määrätään tai valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Kunakin kalenterivuonna puolet jäsenistä on erovuorossa.
Esitys
Valtioneuvosto määrää 31.12.2022 päättyväksi kaksivuotiskaudeksi Liikenneturvan hallituksen jäseneksi opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Jukka Lehtisen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetusneuvos Heli Nederströmin sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä jäseneksi hallitussihteeri Milla Mustamäen ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunden
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio