Hakemus valtionperinnöstä VM/2020/238

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset Aldi Valdine Rosqvistin jäämistöstä

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Budjettineuvos Petri Syrjänen, p. +35 8295530065

Asia

Solveig Lill-Smeds on hakemuksella pyytänyt, että hänelle luovutettaisiin osa kuolinpesän omaisuusuudesta. Loviisan kaupunki on hakemuksella pyytänyt, että kuolinpesän omaisuus luovutettaisiin Loviisan kaupungille käytettäväksi kulttuuripalvelujen kehittämiseen. Valtioneuvoston aikaisemman luovutuspäätöksen jälkeen kuolinpesään on tullut pesänhoitajan ilmoituksen mukaan rahavaroja 53 000 euroa. Kysymyksessä on hallintolain (434/2003) 50 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Hallintolain 52 §:n 2 momentin mukaan asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Aikaisempi päätös ehdotetaan poistettavaksi ja korvattavaksi uudella päätöksellä siten, että päätöksen kohdat 1 ja 3 olisivat saman sisältöiset kuin 29.11.2018 tehdyssä päätöksessä.

Esitys

Valtioneuvosto poistaa 29.11.2018 tekemänsä päätöksen Aldi Valdine Rosqvistin jäämistöstä tehdyistä hakemuksista ja ratkaisee Aldi Valdine Rosqvistin jäämistöstä tehdyt hakemukset päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Yleismuistio
  2. Muistio *
  3. Päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.