Valtioneuvoston selonteko VM/2020/240

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.11.2020 10.45

Valtiovarainministeriö

Suomen kestävän kasvun ohjelma

VNS 6/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. +358 295 530 247

Asia

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla edistetään sekä nopeavaikutteista elpymistä että pitkällä aikavälillä välttämätöntä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. Ohjelman sisältämät uudistukset ja investoinnit vauhdittavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, vahvistavat tuottavuutta ja talouden kasvupotentiaalia sekä nopeuttavat tarpeellisia rakennemuutoksia työllisyysasteen nostamiseksi sekä tuotannon ja kulutuksen saattamiseksi kestävälle perustalle. Ohjelma vahvistaa sosiaalista ja alueellista eheyttä sekä yhteiskunnan toipumista koronaviruskriisin kielteisistä vaikutuksista. Suomen kestävän kasvun ohjelma rahoitetaan EU:n elpymispaketin tuomalla rahoituksella vuosina 2021-2023. Ohjemassa tarkastellaan paketin keskeisen osan, elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) rahoituksen lisäksi myös muut elpymispaketin kautta lisärahoitusta saavat EU:n ohjelmat ja välineet. Hallitus linjasi syyskuussa 2020, että Suomen kestävän kasvun ohjelman painopistealueet ovat: 1) Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle, 2) Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta, 3) Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, 4) Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen, 5) Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen ja 6) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Keskeisiä kriteerejä ohjelman valmistelussa ovat: investointi- ja uudistuskokonaisuuksilla on pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia, investoinnit ja uudistukset tukevat toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa ja niissä keskitytään suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on investointeja, joilla mahdollistetaan yksityisiä investointeja ja jotka eivät olisi toteutuneet riittävässä laajuudessaan ilman ohjelman rahoitusta sekä painotetaan kokonaisuuksien vaikuttavuutta ja rahoituksen määräaikaisuutta.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon: Suomen kestävän kasvun ohjelma

Vaikutukset

Tarkoituksena on, että Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvien investointi- ja kehityshankkeiden määrärahoja vuodelle 2021 käsiteltäisiin lisätalousarviomenettelyssä, jonka yhteydessä määrärahojen kohdentumista merkittävimpiin hankkeisiin tai hankkeita sisältäviin tukiohjelmiin täsmennettäisiin ja esitettäisiin eduskunnan hyväksyttäväksi tarvittavat määrärahat ja niiden käyttöperusteet. Jatkovuosien osalta määrärahat huomioitaisiin vuosia 2022 – 2025 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Budjettivalmistelua ohjaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset sekä komissiolle toimitettava alustava suunnitelma. Lisäksi edellytyksenä budjetoinnille on, että elpymis- ja palautumistukivälineen asetus on hyväksytty ja astunut voimaan ja että keskustelut suunnitelmasta komission kanssa ovat edenneet riittävästi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.