Osakepääoman korotus VM/2020/241

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottaminen ja osakkeiden merkintä

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Arto Eno, Finanssineuvos p.+35 8295530072
Asia
Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvosto päätti 1.10.2018 korottaa pankin peruspääomaa vahvistaakseen pankin edellytyksiä saavuttaa tavoitteensa äärimmäisen köyhyyden poistamisesta asiakasmaistaan vuoteen 2030 mennessä ja tukeakseen näitä YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman toteuttamisessa muiltakin osin. Pankin peruspääoma koostuu pankille maksettavasta pääomasta ja vaadittaessa maksettavasta takuupääomasta. Suomi merkitsisi pankin pääoman korotuksessa 2 287 osaketta, maksaisi pankille 35,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuosien 2020–2023 aikana ja sitoutuisi 240,1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiseen takuupääoman korotukseen. Valtion vuoden 2020 talousarviossa momentilla 28.92.68 on eduskunnan vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion yhteydessä myöntämä valtuus sitoutua Kansainvälisen jälleenrakennus ja kehityspankin peruspääoman korotukseen, jossa merkitään yleisessä osakeannissa 1141 ja valikoivassa osakeannissa 1146 pankin osaketta ja josta aiheutuu yhteensä 35,8 miljoonan Yhdysvaltain dollaria, eurovasta-arvoltaan noin 33 miljoonaa euroa menoja vuosien 2020–2023 aikana. Momentilla on myös valtuus sitoutua Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin 240,1 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiseen takuupääoman korotukseen. Samalla momentilla on Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön pääomankorotuksen maksamista varten 14,3 miljoonan euron arviomääräraha.
Esitys
Valtioneuvosto päättää hyväksyä Suomen osallistumisen Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääoman korottamiseen, peruspääoman korotukseen sisältyvän uusien osakkeiden merkinnän, osakkeiden merkinnästä aiheutuvien 35 823 769,60 Yhdysvaltain dollarin maksuosuuden suorittamisen vuosien 2020 ja 2023 välisenä aikana ja Suomen osuuden pankin takuupääomasta korottamisen 240 068 475,40 Yhdysvaltain dollarilla
Vaikutukset
Pääoman korotuksessa Suomi maksaisi Kansainväliselle jälleenrakennus- ja kehityspankille 35,8 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, eurovasta-arvoltaan päätöshetkellä vallitsevalla euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssilla noin 30,1 miljoonaa euroa vuosien 2020–2023 välisenä aikana. Vuodelle 2020 tästä aiheutuisi valtiolle menoja noin 7,5 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomi sitoutuisi 240,1 miljoonan Yhdysvaltojen dollarin lisäosuteen pankin takuupääomasta, joka tulisi maksettavaksi vain, jos pankin omien sitoumuksien täyttäminen sitä edellyttää. Valtion sitoumukset ovat Yhdysvaltain dollarin määräisiä, ja niiden eurovasta-arvo muuttuu euron ja dollarin välisen vaihtokurssin muuttuessa. Pääoman korotuksen jälkeen Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin peruspääomasta olisi noin 1656 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, josta maksettua pääomaa olisi 119 miljoonaa dollaria ja vaadittaessa maksettavaa takuupääomaa 1537 dollaria. Suomen osakeomistuksen eurovasta-arvo olisi noin 1395 euroa, josta 100 miljoonaa euroa olisi maksettua pääomaa ja 1295 euroa vaadittaessa maksettavaa takuupääomaa. Suomen osuus pankin peruspääomasta olisi 0,49 prosenttia ja äänivallasta 0,50 prosenttia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen